Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT) – McKenziemetoden

MDT eller McKenziemetoden är bedömningsmodell och en aktiv behandlingsform vid besvär i nacke – rygg, muskler och leder. Övergripande mål är egenvård med aktiv coping för ökad självtillit. Metoden utgår ifrån effekten av upprepade rörelser vid besvär i rörelseorganen. Beroende på hur teströrelserna upplevs utformas ett program för egenvård.

Patienten lär sig hantera och ta ansvar för sina besvär med sjukgymnasten som coach. Framsteg som uppnås av egen kraft minskar rädsla och tilltron till den egna förmågan ökar.

Mekaniska orsaker till besvär kan i de flesta fall fastställas genom en MDT- undersöknings strukturerade anamnes och aktiva rörelser. Vid vanliga ryggproblem är det är svårt att avgöra vilken specifik struktur som är symtomgivande. MDT:s klassifikation och behandling bygger istället på hur symtom påverkas, ökar/minskar av upprepade rörelser. Undersökningen används för hela ryggraden, men är också tillämpbar för extremitetsleder och muskler – senor.